+48 (52) 320 50 81

PROW 2014-2020

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” planowany jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2016 r.

Możecie Państwo już zgłaszać się do nas w celu podjęcia współpracy.

Głównym celem działania jest modernizacja gospodarstw i ich restrukturyzacja, która musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

W tym działaniu będą również realizowane inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane przez co najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników, w nich realizowane i przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników tych 
gospodarstw np. budowa wspólnej przechowalni, silosu albo zakup wspólnej maszyny do prac polowych.

Celem poddziałania konkurencyjności gospodarstw jest zwiększenie rentowności i w następujących obszarach:

• rozwój produkcji prosiąt,
• rozwój produkcji mleka krowiego, 
• rozwój produkcji bydła mięsnego, 
• operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Koszty kwalifikowalne obejmują: 

• koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli ; 
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku; 
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; 
• koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach , takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego, budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 
• koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; 
• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych. 
Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

UWAGA! 
Beneficjentem może zostać jedynie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. 
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego działania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego działania. Dotacja będzie przyznawana dla gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 10 tys. do 200 tys euro. W celu sprawdzenia wielkości Państwa gospodarstwa zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UWAGA!
W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007 – 2013 zakupili: ciągniki, kombajny, kosiarki, siewniki, agregaty uprawowe, pługi, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).
 

KWOTY I WIELKOŚĆ WSPARCIA

• do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo, 
• do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji 
• i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo 
rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach działania, w okresie realizacji 
PROW 2014 – 2020, nie może przekroczyć: 
900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,

500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane 
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych 
istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub 
modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest 
produkcja zwierzęca,

200 000 zł – w przypadku zakupu nowych maszyn rolniczych.

 
 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

 

W ramach PROW 2014-2020 istnieje możliwość otrzymania dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.Jest to odpowiednik działania z poprzedniego PROW, które nosiło nazwę „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Pomoc przeznaczona będzie na wspieranie zakładów przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi.

 

W ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe będą m.in.:

- budowa lub modernizacja budynków,
- zakup lub leasing nowych maszyn i urządzeń,
- zakup aparatury pomiarowej, zakup oprogramowania,
- wdrażanie systemów zarządzania jakością,
- koszty ogólne. 

O pomoc będą się mogli ubiegać:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- osoby prowadzące działalność gospodarczą wzakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Wsparcie stanowić będzie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wielkość pomocy to:

15 mln zł – w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów,
3 mln zł – w przypadku pozostałych podmiotów

Uwaga
O pomoc będą mogły się ubiegać podmioty spełniające odpowiednie wymagania finansowe. W ramach ubiegania się o dotację konieczne będzie wykazanie uniknięcia tzw. efektu deadweight.

W przypadku przetwarzania i handlu hurtowego: mlekiem, wyrobami mleczarskimi, mięsem, zbożami, owocami i warzywami wsparcie nie będzie dotyczyło budowy nowych zakładów.