+48 (52) 320 50 81

RPO 2014-2020

 

Regionalny Program Opracyjny 2014-2020

 

 

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 
Celem działania 3.1 jest zwiększenie ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i włączenie energii pozyskiwanej w ten sposób do regionalnej sieci energetycznej. W szerszej perspektywie celem działania będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, jak również poprawa stanu środowiska naturalnego.  W ramach działania możliwe będzie pozyskanie środków zarówno na budowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury służącej do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak i stworzenie przyłączeń umożliwiających włączenie energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych do regionalnej sieci energetycznej.
 
Preferowane projekty:
 
- Przebudowa, rozbudowa bądź budowa od podstaw infrastruktury służącej do pozyskiwania, magazynowania i dystrybuowania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy uzyskiwanej z biomasy. Elementem projektu powinno być przyłączenie do sieci beneficjanta projektu.

- Modernizacja i bodowa infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zwłaszcza pozyskiwanej ze słońca lub geotermalnej w budynkach o charakterze publicznym albo mieszkaniowym.

- Rozbudowa, stworzenie od podstaw bądź modernizacja już istniejących instalacji wykorzystywanych do produkcji biopaliw oraz biokomponentów II i III generacji, a także nowszych dostępnych.

- Przebudowa i budowa instalacji służącej do dystrybucji oraz przesyłu energii cieplnej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

- Projekty zakładające przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia mniej niż 110 kV) w zakresie koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania przyłącza, w związku z przyłączeniem nowych jednostek wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.
 
Beneficjenci:

- przedsiębiorstwa
- jednostki samorządu terytorialnego
- samorządowe jednostki organizacyjna
- związki jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
- podmiot wdrażający instrument finansowy
- organy władzy, administracji rządowej
- państwowe jednostki organizacyjne
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 
 
 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

 
Wspierane będą projekty obejmujące np.:

- Głęboką termomodernizację energetyczną obiektów, w tym wymianę lub modernizację źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 
z ewentualnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, np. inwestycje w urządzenia do ogrzewania - kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe
- Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią)