+48 (52) 320 50 81

SYSTEMY PV POWYŻEJ 1HA

- systemy PV których powierzchnia zabudowy wynosi co najmniej 1 ha kwalifikowane są jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

- w przypadku tych systemów istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i załącza się ją do wniosku o wydanie tych decyzji

- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt/burmistrz/prezydent miasta.